Tomas Collin

Verv: Leder
E-post: leder@osteopati.org
Telefon: 91 32 84 30

 

Ronja Lund

Verv: Nestleder
Telefon: 99 40 12 64

 

Matias Fjeld

Verv: Styremedlem
Telefon: 98 83 63 12

 

Christin Stormyr

Verv: Styremedlem og opptakskontakt
Telefon: 72 48 00 30

 

Kim Andre Brandtzæg

Verv: Styremedlem og markedsansvarlig
Epost: post@brandtzaegosteopati.no
Telefon: 97 61 95 58

 

Ida Olaussen Bryn

Verv: Varamedlem

 

Jonas Bjarnason

Verv: Varamedlem (studentkontakt)