Hva leter du etter?

Fastlegen er navet i helsehjulet

Helsebudsjettet har et tydelig søkelys på sykehusene og spesialisthelsetjenesten. Dette er gode og nødvendige tiltak, men vi trenger også økt kapasitet i førstelinjetjenesten over hele landet.

Fastlegen er navet i helsehjulet for oss alle, både som borgere og helsearbeidere. Ordningen er under sterkt press, og det bør iverksettes tiltak for å sikre en sterk og god allmennlegetjeneste.

I satsingen på allmennlegetjenesten bør det også utredes hvordan andre profesjoner kan bidra med sin kompetanse, og et eksempel på dette er innenfor muskel– og skjelettplager. Tidligere gjennomføre utviklingsprosjekter har vist hvordan manuellterapeuter og kiropraktorer kan bidra i møte med denne pasientgruppen. Vi mener regjeringen bør se på hvordan man ytterligere kan nyttiggjøre seg den samlede ressurs som osteopater, manuellterapeuter, fysioterapeuter, kiropraktorer og naprapater utgjør når videre tiltak skal vurderes.

Forebyggende og helsefremmende arbeid gjøres best på første nivå i kommunen der folk bor. Et godt tverrfaglig samarbeid i førstelinjetjenesten vil være med på å avlaste fastlegeordningen og styrke det lokale helsetilbudet - det kommer pasienten til gode.