Hva leter du etter?

Fysisk aktive barn har det bedre, og lærer mere

Barn og unge er fremtiden vår, og deres nåværende og fremtidige helse krever omfattende tiltak - på flere arenaer. Vi er derfor glade for at det er foreslått midler til dette i helse- og skolebudsjettet.

Helsefremmende arbeid er sammensatt og krever langsiktige satsinger og solide rammer. Som ledd i en satsing på barn og unges psykiske- og fysiske helse er det avgjørende at det tilføres midler som kan sikre mer fysisk aktivitet i skolen.

Det er en klar sammenheng mellom psykisk uhelse og kroppslige plager, ofte i form av muskel- og skjelettplager. Samtidig foreligger det solid kunnskap om at fysisk aktivitet som en del av skolehverdagen er svært helsefremmende, og at det gir positivt utslag innen fysisk helse, trivsel og læring, men også i form av bedre livskvalitet. I tillegg vet vi at det er et godt dokumentert virkemiddel ved forebygging og behandling av en rekke alvorlige sykdommer og tilstander.

Deltagelse og medvirkning på arenaer også utenfor skolen, for eksempel innen kultur og idrett, fremmer mestring og følelsen av tilhørighet – dette er bra for barna våre i dag, men legger også et godt fundament for god helse gjennom livet.