Hva leter du etter?

Kommentar til Tidsskriftet Fysioterapeuten og Gerty Lund, leder NFF

Tomas Collin, leder NOF
Tomas Collin, leder NOF

Stortinget bestemte i desember 2020 at osteopater og naprapater skal gis autorisasjon som helsepersonell. Forslaget ble fremsatt i budsjettforhandlingene og fikk støtte av en klar majoritet i Stortinget, bestående av Fremskrittspartiet, Høyre, Venstre, Kristelig Folkeparti og Senterpartiet. Vedtaket stadfester at osteopati ikke lenger vurderes som alternativ behandling. Påstanden fra NFF sin leder om at osteopati er alternativ behandling har gått ut på dato. Til historien hører også at regjeringen allerede i 2018 oppfordret Norsk Osteopatforbund (NOF) til å sende søknad om autorisasjon som helsepersonell. Fremskrittspartiet har i sitt nylige dok8 forslag pekt på at prosessen tar unødvendig lang tid, og ønsker fremdrift.

Søknad om å bli autorisert som helsepersonell skal vurderes etter en rekke kriterier. Helsedirektoratet (HDIR) har i sin vurdering av NOF sin søknad gitt sin tilslutning til at kriterier i det vesentlige er oppfylt. Utdanningen beskrives som god og helsefaglig relevant, og gir osteopatene kompetanse til å arbeide i helsetjenesten. Internasjonale forhold bekreftes som oppfylt ved at store deler av Europa og særlig Norden, har innført offentlig regulering av yrket osteopat. Når det gjelder pasientsikkerhet og yrkets faglige relevans, likestiller HDIR i stor grad osteopater med fysioterapeuter og kiropraktorer. En hensiktsmessighetsvurdering ut fra de samlede kriterier er det som skal være utslagsgivende. Denne totalvurderingen tilligger helsepolitisk ledelse, og til syvende og sist lovgiver (Stortinget).

I vedtak av desember 2020, har regjeringen fått i oppdrag å sørge for at autorisasjon av osteopater og naprapater kommer på plass. Høringen fra HOD er et naturlig skritt på veien. Høringen favner fire profesjoner, som alle er grundig utredet og vurdert. Profesjonene osteopat, naprapat, paramedisiner og logoped er etablert som leverandører av gode helsetjenester til store grupper av pasienter. Proposisjonen høringen leder frem til handler kort og godt om å innlemme fire nye yrker under §48, første ledd. NOF støtter at lovendringen kommer så raskt som mulig, da dette vil være startpunktet for videre arbeid med ulike forskrifter, herunder kvalifikasjoner.

Det er i pasientenes interesse at autorisasjon av disse fire yrkene kommer på plass så snart som mulig. Det burde også være tilfelle for alle de samarbeidspartnere og kollegaer vi møter i våre yrkesroller. Trygghet i at en osteopat innehar nødvendige kvalifikasjoner til å fylle sin yrkesrolle er viktig for både pasienter og samarbeidspartnere. Osteopater er ikke i stedet for, men i tillegg til. På grasrotnivå er det allerede et utstrakt og godt samarbeid mellom ulike profesjoner, som f.eks. fysioterapeut, osteopat, kiropraktor og fastlege.

Norsk Osteopatforbund er i god dialog med flere representanter for ulike profesjoner. Vi ser frem til at dette også vil gjelde NFF.