Hva leter du etter?

Autorisasjon burde gis på like vilkår

Leder, Tomas Collin
Leder, Tomas Collin

Osteopati er en effektiv helsetjeneste for store pasientgrupper med muskel- og skjelettplager. Vi gjør allerede en viktig innsats for mange, la oss fortsette å gjøre dette på like vilkår som våre kollegaer i bransjen – det er til det beste for pasientene.

Høy pasienttilfredshet

En kartlegging gjennomført av Anne Sofie Lofthus, forskningsrådgiver ved Høgskolen Innlandet på oppdrag av Norsk Osteopatforbund, viser at pasienter som oppsøker osteopater opplever reduksjon av smerte- og funksjonsproblemer. Dette leder videre til et høyere aktivitetsnivå, og økt arbeidsevne for de av pasientene som er yrkesaktive. Analyser viser at arbeidsevnen øker markant blant sykemeldte pasienter, vist i praksis ved at 22,8% var helt eller delvis sykemeldte ved oppstart av behandlingen sammenlignet med 6,6% etter.

Den generelle tilfredsheten med osteopatisk behandling er svært høy. 95% vil anbefale osteopati til andre, og 94% vil velge osteopati igjen hvis behovet melder seg. Et stort antall kommentarer fra deltagerne understøtter disse funnene og viser en stor tilfredshet med behandlingens profesjonelle, grundige og effektive tilnærming.

Kunnskapsbasert førstelinjetjeneste

Osteopater arbeider i tett samarbeid med annet helsepersonell for å kunne gi et faglig godt tilbud til pasientene, i førstelinjetjenesten. Vi jobber blant annet med fysioterapeuter, kiropraktorer og leger - og blir derfor i stor grad sammenlignet og likestilt med annet helsepersonell.

Osteopater jobber kunnskapsbasert, og norske helsemyndigheter har bekreftet at utdanningen vår er helsefaglig relevant. Vi har i vår søknad om autorisasjon grundig presentert at norske osteopater praktiserer i henhold til internasjonale standarder, og at yrkesaktive medlemmer av NOF har bestått 4-års høyskoleutdanning - eller tilsvarende. Den norske utdanningen ved Høyskolen Kristiania er forøvrig akkreditert av NOKUT. I søknaden dokumenteres det også at osteopater allerede arbeider etter gjeldende lovverk for annet helsepersonell. Osteopater har den nødvendige kunnskapen som skal til for å stå trygt som primærkonktakter ved muskel- og skjelettplager, i førstelinjetjenesten.

Autorisasjon burde gis på like vilkår, etter samme lovverk

Osteopati har både ulik og overlappende metodikk, samt en praksisform, et utdanningsnivå og internasjonale relasjoner, som ligner mye på kiropraktikk og fysioterapi. Og da tenker vi først og fremst instituttbasert fysioterapi og «manuell terapi».

Våre kollegaer ble i sin tid innlemmet i autorisasjonsordningen i kraft av sin yrkesrolle. Samme premiss må også legges til grunn for osteopater. Autorisasjon skal kvalitetssikre profesjonene, og ikke være et resultat av timing. Vi vil ikke snakke ned våre gode fysioterapeut- og kiropraktorkollegaer, men manglende logikk i vurdering av autorisasjonssaker.

Vi mener at dersom helsepersonelloven skal anvendes etter presedens og rettferdighet, burde det være opplagt at fysioterapeuter, kiropraktorer og osteopater behandles likt.

Vi kompletterer førstelinjetjenesten

Osteopater kompletterer og styrker allerede i dag, førstelinjetjenesten. Vi vet at kapasiteten innenfor offentlig finansiert fysikalsk behandling er begrenset, og osteopater tilfører utover kapasitet også valgfrihet, til nytte for pasientene - og for samfunnet. Kostnader forbundet med muskel- og skjelettplager er store. Osteopatene gjør allerede en viktig innsats for mange, la oss fortsette å gjøre dette på like vilkår som våre kollegaer – det er til det beste for pasientene.