Hva leter du etter?

Kontantstøtte til bedrifter, de minste er glemt

Tomas Collin, leder Norsk Osteopatforbund
Tomas Collin, leder Norsk Osteopatforbund

Portalen for å søke om kontantstøtte til uunngåelige driftskostnader er nå i drift. Det er gjort en god jobb med å få på plass et enkelt og effektivt system, men ordningen har store mangler når det gjelder å favne de små bedriftene. I henhold til nylig vedtatt lov og forskrift, så må bedriften som søker oppfylle en rekke krav. Helt opplagt må vi sammen sørge for at ingen utnytter ordningen, og at det kun er seriøse bedrifter som får støtte. Kravene bakt inn i ordningen slår dog uheldig ut for de små bedriftene. Spesielt hardt rammes de som er i en etableringsfase, og som fortsatt driver med til dels små marginer. Innen helsetjenester som ble pålagt stengt ned er det mange som driver ENK, som nå faller utenfor ordningen.

La oss se på et par eksempler

Osteopat A er i sitt første driftsår etter fullført utdanning. Faste uunngåelige kostnader er ca 8000,-/mnd. Omsetning i mars måned falt med 60% som følge av vedtak om å stenge klinikk. Utregning: 0,6 x 0,9 x 8000 = 4320,- Beløpet er under 5000,- og støtte utbetales derfor ikke. I praksis betyr dette at vedkommende sitter igjen med å dekke alle uunngåelige driftskostnader på 8000,-, og med en kraftig redusert omsetning. Når inntjening i en oppstartsfase ikke er så stor og at selvstendig næringsdrivende heller ikke får noe inntektssikring før etter 16 dager, så er det lett å se at dette er en svært krevende situasjon.

Osteopat B er også i etableringsfasen og kombinerer deltidsklinikk (60%) med annet lønnet arbeid (40%). En stor del av omsetning reinvesteres i bedriften, og inntekt fra næring er derfor noe mindre enn annen lønnsinntekt. Vedkommende får heller ikke noe støtte da kravet er at ENK må være hovedinntekt for at bedriften skal få støtte. Legg til at omsetning falt med nærmere 100% og at vedkommende er permittert fra annet lønnet arbeid, så er realiteten at det straks er kroken på døra.

Eksemplene over gjelder helsetjenester som ble pålagt stengt. For andre bedrifter tilkommer en egenandel på 10.000, -, noe som rammer mange småbedrifter i andre næringer enda hardere.

Tilpasninger må til

Kontantstøtten er et grunnleggende godt tiltak, men det må justeringer til. Minstesats for utbetaling må settes lavere, slik at man i større grad favner de små bedriftene. Krav om at inntekt fra næring må være hovedinntekt må justeres slik at de som er i en etableringsfase og må spe på inntekten med annet lønnet arbeid, også får støtte. Det er ikke her millionlønningene finnes, de finner man i de store selskapene som lettere får tildelt støtte. ENK er Norges vanligste selskapsform, og enmannsbedriften har enorm betydning for verdiskapningen i samfunnet. Den lille bedriften baseres ofte på stor egeninnsats, framtidstro, skaper arbeidsplasser og gir viktige skatteinntekter. Vi må sammen sørge for at også de små får en rettferdig støtte, som gir levedyktige virksomheter mulighet til å komme seg igjennom denne tøffe tiden.

Ikke glem de minste – Norsk næringsliv trenger dem.