Hva leter du etter?

For lite fokus på muskel- og skjelettplager i foreslått statsbudsjett for 2020

Har du tiltro til egen kropp, bruker du den også mer. Det påvirker folkehelsen.
Har du tiltro til egen kropp, bruker du den også mer. Det påvirker folkehelsen.

Muskel- og skjelettplager finnes i alle samfunnslag og sektorer. Utgifter til helsetjenester, sykefravær og ikke minst livskvalitet gjør kostnadene formidable. Norsk Osteopatforbund mener at muskel- og skjelettplager ikke er godt nok ivaretatt i regjeringens foreslåtte statsbudsjett.

God helse betyr nødvendigvis ikke fravær av enhver form for sykdom eller funksjonsnedsettelse. Helsepersonell må derfor være gode på å bidra til livsmestring, slik at pasienten får nødvendig informasjon til å selv kunne gjøre gode valg for sin helse. Vi trenger å styrke folkehelsen gjennom økt fokus på kunnskap om egen helse, motivere og legge til rette for egeninnsats i form av fysisk aktivitet og en sunn livsstil - kunnskapsbasert osteopatisk praksis gjenspeiler nettopp dette.

Vi trenger mer og bedre samarbeid

Pakkeforløp for muskel- og skjeletthelse er i en begynnende fase, men 5 millioner kroner er for lite i lys av de sammensatte helseutfordringene på området. Osteopatene ønsker å bidra, men med dagens ordning blir vi holdt utenfor etablerte samarbeidsfora. Vi har blant annet ikke tilgang til helsenett, og vi får ikke mulighet til å være en del av paraplyorganisasjoner som, Rådet for Muskel- og skjeletthelse.

Vi ser at fastlegeordningen er under sterkt press. Fastlegene fungerer som selve navet i primærhelsetjenesten, og en styrking av tjenesten vil være en avgjørende suksessfaktor for store pasientgrupper. Vi mener at en autorisasjon av osteopatene vil styrke førstelinjetjenesten ytterligere. Det vil gi bedre mulighet for samhandling mellom profesjonene på individ- og systemnivå, samt gi mulighet for offentlig tilsyn og sanksjoner. Dette styrker pasientsikkerheten.

Nordisk Råd anbefaler autorisasjon av osteopater

Regulering av osteopati er allerede på plass hos våre naboer i Danmark, Finland og Island. Gjennom en enstemmig votering anbefaler nå Nordisk Råd at både den svenske og norske regjeringen får på plass en autorisasjon av osteopati.

Politisk engasjement er avgjørende

I forbindelse med fjorårets budsjettbehandling i helse- og omsorgskomitéen mente komitéen at det var grunn til å gjøre en ny vurdering av hvorvidt osteopater bør gis autorisasjon. Vår søknad ble levert til Helsedirektoratet, i desember 2018. Norsk Osteopatforbund ber nå derfor om politikernes støtte til at behandlingen av søknaden sikres videre fremdrift, ettersom et fortsatt politisk engasjement er avgjørende for å få til en endring.