Vedtekter Norsk Osteopatforbund (NOF)
Vedtatt med endringer på Årsmøte, 15. mars 2014
§ 1 NAVN
Forbundets navn er Norsk Osteopatforbund, med kortformen NOF

§ 2 FORMÅL
Forbundets formål er:
– Å arbeide for en høy faglig og yrkesetisk standard blant forbundets medlemmer
– Å få osteopater godkjent som en egen yrkesgruppe og med beskyttelse av tittelen ”Osteopat”
– Å fremme arbeidet med å forebygge og redusere sykenærvær og sykefravær
– Å fremme forskning, utdanning og fagutvikling innenfor osteopati
– Å fremme allmenn forståelse for osteopati, dens filosofi, diagnose og behandling
– Å utvikle internasjonale kontakter
– Å samle alle osteopater og osteopatstudenter for å fremme interesser av kollegial, faglig, etisk, fagpolitisk og praktisk art og delta i den aktuelle samfunnsdebatt

§ 3 MEDLEMSKAP
§ 3.1 Opptak av medlemmer
Opptak som fullverdig medlem i Norsk Osteopatforbund forutsetter en av de følgende kriterier:
1. Person med dokumentert fullført heltidsutdannelse i osteopati på minimum 4 år eller tilsvarende med enten en BSc eller en MSc fra en akademisk utdannelsesinstitusjon.
2. Person med dokumentert fullført deltidsutdannelse i osteopati på minimum 5 år hvor
a) Opptak til studiet forutsetter grunnmedisinsk kompetanse forenlig med standarder forventet av Norsk Osteopatforbund
b) Omfang på studiet er forenelig med standarder forventet av Norsk Osteopatforbund
c) Vedkommende har fullført og avlagt diplomoppgave/prosjektoppgave
d) Osteopater uten fullført og avlagt diplomoppgave/prosjektoppgave vil som en overgangsordning få en frist til utgangen av 2016 til å ha gjennomført denne.

3. I tilfeller hvor Norsk Osteopatforbund er i tvil om søkers kompetanse kan vedkommende ved siden av å fremlegge dokumentasjon på utdannelse bli bedt om å:
a) Presentere en klinisk portefølje med fallstudier basert på mal fremlagt av Norsk Osteopatforbund
b) Avhengig av utfall av evaluering av portefølje kan vedkommende bli innkalt til intervju og avlegging av en klinisk kompetanse eksamen i regi av Norsk Osteopatforbund. Norsk Osteopatforbund forbeholder seg retten til å hente inn eksterne eksaminatorer i slike tilfeller fra utvalgte utdannelsesinstitusjoner og delegere evaluering av kandidat til slike eksaminatorer.
c) Søker kan i tvilstilfeller bli bedt om å dokumentere sine skriftlige og muntlige norskkunnskaper.
§ 3.2 Vilkår
Styret kan avslå medlemskap dersom søkeren ikke anses skikket til å utøve en sikker praksis av osteopatiyrket, deriblant vurdere sikkerhetsaspekter, indikasjoner og kontraindikasjoner ved osteopatisk intervensjon. Det samme gjelder hvis søkeren ikke kan dokumentere at vedkommende har kunnskap om osteopatisk forskning. Det samme gjelder dersom søkeren har overtrådt Norsk Osteopatforbunds etiske regler eller utvist uverdig opptreden.
§ 3.3 Dispensasjon
Styret kan i det enkelte tilfelle dispensere fra kravene til medlemskap og fastsette vilkår for medlemskap.
§ 3.4 Søknad
Søknader om medlemskap med erklæring om at søkeren aksepterer forbundets vedtekter og andre regler avgjøres av styret i NOF.
§ 3.5 Utmelding
Utmelding fra NOF skjer skriftlig med 3 – tre – måneders varsel.
§ 3.6 Æresmedlem
Årsmøte kan etter forslag fra styret tildele æresmedlemskap til enhver som forbundet vil hedre i særlig grad.
§ 3.7 Støttemedlemskap
Person eller organisasjon som ønsker å støtte NOF, kan søke om støttemedlemskap.

§ 4 MEDLEMMETS RETTIGHETER OG PLIKTER
§ 4.1 Medlemskap i Norsk Osteopat Forbund
gir rett og plikt til å angi medlemskapet sammen med det enkelte medlems navn på brevark og i alle andre profileringssammenhenger hvor det finnes naturlig. Ved bruk av tittel gjelder følgende for medlemmene:
§4.1.1 Diplom osteopat, DO MNOF
Medlem som har bestått BSc eksamen ved CK- Norges Helsehøyskole avd for Osteopati eller annen relevant utdanning, samt bestått diplomoppgave/prosjektoppgave.
§4.1.2 Osteopat MNOF
Medlem som har fullført 5 års studier ved relevant utdanning for osteopati på normert tid. Osteopat MNOF forplikter seg til å avlegge diplomoppgave/prosjektoppgave innen utgangen av år 2016.
§4.1.3 Student Osteopat MNOF
Osteopatstudenter under utdanning til BSc eksamen ved CK- Norges Helsehøyskole institutt for Osteopati med formål å bli ferdig med utdanning inklusive avlagt diplomoppgave/prosjektoppgave.
§4.2 Medlemmene plikter å rette seg etter de vedtak som blir gjort av forbundets organer og opptre i samsvar med forbundets vedtekter og regler.
§4.3 Medlemmene plikter å tegne NOF sin kollektive ansvarsforsikring for å stille sikkerhet for det ansvar som kan oppstå ovenfor pasienten gjennom yrkesutøvelsen.
§4.5 Medlemmer plikter å holde seg faglig oppdatert. Medlemmet er videre forpliktet til å drive faglig forsvarlig virksomhet, iht. de faglige krav og yrkesetiske regler som foreningen stiller til osteopatisk behandling. Medlemmene er bundet av og må følge de yrkesetiske regler i sin yrkesutøvelse.
§ 4.6 Medlemmene plikter å gi pasientene god og nødvendig informasjon iht HPL, forskrift om yrkesetikk og beste praksis. Denne informasjonen skal sette pasienten i stand til å ta veloverveide valg og skal minst omfatte hva slags behandling som tilbys, i hvilken grad behandlingen kan anses som effektiv, hvilke bivirkninger den kan ha, hvor lenge behandlingen må antas å pågå før den kan forventes å virke, kostnader forbundet med behandlingen og informasjon om fagspesifikke forklaringsmodeller som ligger til grunn for behandlingen. Medlemmene plikter å informere pasientene om adgangen til å klage over yrkesfaglig adferd.
§4.7 Medlemmene plikter å behandle helse- og personopplysninger på forsvarlig måte. Plikten til å behandle helse- og personopplysninger på forsvarlig måte innebærer at slike opplysninger skal behandles i henhold til den til en hver tid gjeldende lov og forskrift (herunder person opplysningsloven med forskrifter). Medlemmene plikter å søke konsesjon eller overholde meldeplikt til datatilsynet og å innhente pasientens samtykke til å behandle personopplysninger. Utøverne har taushetsplikt jmf HPL § 21, og skal også utover dette opptre med diskresjon.

§ 5 EKSKLUSJON – IRETTESETTELSE
§ 5.1 Etisk komité kan anbefale styret i NOF å gi et medlem irettesettelse dersom medlemmet har:
1 Motarbeidet forbudets formål
2 Skadet forbundets anseelse
3 Overtrådt forbundets vedtekter eller regler, eller har vist uverdig opptreden
4 Er uskikket til forsvarlig utøvelse av yrket, jmf HPL §57
I alvorlige tilfelle, hvor medlemmet har opptrådt slik at det ikke bør være medlem av forbundet, kan etisk komité anbefale styret i NOF å suspendere/ekskludere medlemmet med 2/3 flertall i styret. Ved vurderingen av eksklusjon skal det legges vekt på hensynet til pasientsikkerhet, drift/oppførsel i strid med loven, organisasjonens vedtekter, etiske regler eller drift/oppførsel i strid med faglige forsvarlige minstestandarder for den enkelte behandlingsform eller for faglig kompetanse ellers.
Den innklagede kan i løpet av 3 – tre – uker etter mottatt vedtak, anke vedtaket til neste årsmøte som kan beslutte eksklusjon med 2/3 flertall. I tiden mellom NOF styrets beslutning og årsmøtets behandling av klagen, anses medlemskapet som suspendert. Det kan ikke reises erstatningskrav ovenfor forbundet i anledning suspensjon av medlemskap. Dersom styret er inhabilt, avgjøres spørsmålet direkte på neste årsmøte.
Eksklusjon kan begrenses til å gjelde et visst antall år, hvoretter den ekskluderte på søknad kan tas opp igjen som medlem. Søknaden avgjøres av styret, som fastsetter nærmere vilkår for nytt opptak. Er vedkommende ekskludert på ubestemt tid, kan styret etter søknad oppheve eksklusjonen, likevel ikke før det er gått 3 år siden eksklusjonen fant sted.
Medlemmet har rett til å uttale seg i saken. Advarsel, irettesettelse og eksklusjon skal begrunnes skriftlig.
§ 5.2 Etisk komité skal behandle klager fra pasienter mot medlemmer i forbudet. Pasienter har rett til å klage på medlemmenes yrkesfaglige og yrkesetiske handlinger og unnlatelser og lovovertredelser. Klage må innleveres senest 6 måneder etter at behandlingen er avsluttet eller 6 måneder etter det tidspunkt pasienten ble klar over eller burde vært klar over klagegrunnen. Etisk komité kan anbefale styret å frifinne medlemmet, eller vedta advarsel, irettesettelse eller anbefale eksklusjon etter reglene i §5.1. Pasient og innklaget medlem har rett til innsyn i hverandres skriftlige innlegg til Etisk komité og skal gis forsvarlig tid til å argumentere for sin sak. Er et medlem i etisk komité inhabil, kan dette medlem ikke være med i behandlingen av en klagesak.

§ 6 ÅRSMØTE
Norsk Osteopaforbunds høyeste organ er årsmøte, som avholdes årlig innen utgangen av april.
§ 6.1 Årsmøte innkalles av styret med minst 2 måneders varsel. Generalforsamlingen åpnes av styrets leder og leder valg av ordstyrer. Saker som ønskes fremmet på generalforsamlingen må være styret i hende senest 4 uker før møtet. Sakspapirene skal sendes ut til medlemmene i brev eller elektronisk form senest 2 uker før generalforsamlingen.
§ 6.2 Årsmøte skal behandle og godkjenne:
– Styrets årsberetning
– Styrets prinsipp- og arbeidsprogram
– NOF’s regnskap og budsjett
– Fastsetting av kontingent/serviceavgift
– Valg etter innstilling fra valgkomiteen
§ 6.3 På årsmøte kan et fraværende medlem representeres av en av de tilstedeværende medlemmer dersom skriftlig fullmakt foreligger. Hvert tilstedeværende medlem kan maksimalt representere 3 medlemmer, inkludert seg selv. Fullmakten skal ha nedtegnet for hvilke/en sak/er fullmakten har gyldighet for.
§ 6.4 Avstemningsregler
Alle stemmeberettigede kan stemme ved voteringer. Avgjørelser fattes med simpelt flertall.
Vedtektsendringer krever 2/3 flertall. Skriftlig avstemning brukes hvis minst 1/3 av de stemmeberettigede krever det.
§ 6.5 Ekstraordinært årsmøte kan innkalles når styret finner det nødvendig eller når 1/4 av medlemmene forlanger det skriftlig. Innkalling med minimum fire ukers varsel med saksliste. Kun saker begrunnet i det ekstraordinære årsmøte behandles, samt valg av ordstyrer, 2 referenter, 2 underskrivere og 3 tellekorps. Avstemningsregler som ved ordinær generalforsamling.

§ 7 VALGTE ORGANER
– Styret
Forbundets virksomhet ivaretas i tiden mellom årsmøte av et styre.
Styret består av 5 medlemmer; styrets leder og 4 medlemmer
Valg av styremedlemmer for en periode på 2 år. Leder og varamedlem velges for 1 år, slik at:
– år 1 velges leder, 2 medlemmer og 2 varamedlemmer
– år 2 velges leder, 2 medlemmer og 2 varamedlemmer
Signatur rett tildeles leder og nestleder i fellesskap
Prokura tildeles leder og nestleder i fellesskap.
– Etisk komité
Forbundets etiske komité oppnevnes av årsmøte etter forslag fra valgkomiteen.
Etisk komité skal bestå av 3 medlemmer + 1 varamedlem. Medlemmene velges for en periode på 3 år med 1 nyvalgt pr. år. Varamedlem velges for hvert år. Etisk komité konstituerer en leder.
Årsmøte fastsetter saksbehandlingsreglement for etisk komité.
– Valgkomité
Valgkomiteen består av 3 medlemmer som velges av årsmøte etter innstilling fra valgkomiteen. Medlemmene velges for en periode på 3 år med 1 nyvalgt pr år. Valgkomiteen konstituerer en leder.
– Revisjon – kontrollkomité.
Autorisert regnskapsfører godkjenner lovlighet av regnskapet og avgir rapport tilbake til styret, som legger rapporten frem på årsmøtet.
Kontrollkomiteen velges av årsmøte etter forslag fra valgkomiteen, og består av 2 personer, som hver velges for 2 år. Kontrollkomiteen konstituerer en leder.
Kontrollkomiteen skal vurdere om forbundets midler blir brukt i samsvar med forbundets vedtekter og regler, og avgi uttalelse om regnskapet som forelegges den ordinære årsmøte. Kontrollkomiteen har innsynsrett i regnskap og øvrige av forbundets dokumenter.
Styret kan oppnevne andre råd og utvalg, slik som fagråd, kurskomité, autorisasjon og andre komiteer/utvalg og råd etter behov. Disse har plikt til å melde tilbake til styret om viktige avgjørelser og følge frister og budsjett fastsatt av styret.

§ 8 Tidsskriftet ”Osteopaten” og websider
Tidsskriftet Osteopaten og websider utgis av NOF. Styret oppnevner redaktør/redaksjon. Redaktør eller representant fra redaksjonen kan møte på styremøter med tale og forslagsrett i saker som gjelder tidsskriftet og websiden.

§ 9 Vedtektsendringer
Forslag til endringer av vedtektene, etiske regler og etisk reglement må være styret i hende senest 3 måneder før ordinært årsmøte. Vedtektsendringer krever 2/3 flertall. Vedtektsendringer trer i kraft straks, med mindre årsmøtet bestemmer noe annet.

§ 10 Oppløsning
Forslag om oppløsning av forbundet kan fremmes av styret. Vedtak gjøres av årsmøtet når forslaget har fått ¾ flertall av de stemmeberettigede i to påfølgende ordinære årsmøter. Ved en eventuell oppløsning skal forbundets netto eiendeler tilfalle et osteopatisk formål som ligger innenfor forbundets formål.

Oslo, 15.mars, 2014